Uchwała Nr XII/75/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku da osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi