Dz.U./S S182

20/09/2019                                        - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                             1 / 11

442554-2019-PL

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442554-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Malanów: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2019/S 182-442554

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

1.1)          Nazwa i adresy
Gmina Malanó
w
ul. Turecka 16
Malan
ów
62-709
Polska

Osoba do kontaktów: Marzena Kornacka Tel.: +48 632883083 E-mail: gmina@malanow.pl Faks: +48 632883083 Kod NUTS: PL414

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.malanow.pl/

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.malanow.pl/

1.2)                     Informacja o zamówieniu wspólnym

1.3)         Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.malanow.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.4)                     Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.5)                     Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)   Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1)Nazwa: Dostawa i montaż zestawów fotowoltaiki na terenie gminy MalanówNumer referencyjny: RI.271.7.2019.WS

11.1.2)               Główny kod CPV 71000000

20/09/2019  S182                               - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                             1 / 11

https://ted.europa.eu/                               Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED


 

Dz.U./S S182

20/09/2019                                        - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                             2 / 11

442554-2019-PL

11.1.3)               Rodzaj zamówienia Dostawy

11.1.4)    Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Montaż oraz wykonanie instalacji będzie polegał na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie projektów instalacji dla każdego obiektu, na którym instalacje będą montowane, z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ i przepisów prawa budowlanego; dostawę urządzeń i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia; wykonanie robót budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania instalacji i ich prawidłowego funkcjonowania; uruchomienie gotowych Instalacji, ich przetestowanie oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (braku sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane. Zamówienie podzielone na 2 części.

11.1.5)               Szacunkowa całkowita wartość

11.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)   Opis

11.2.1)    Nazwa: Część I: obejmuje 269 lokalizacji dla wykonania instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkach mieszkalnych Część nr: 1

11.2.2)               Dodatkowy kod lub kody CPV 09332000 45311200 09300000 09330000 45311000 45315100 45315300 45315600 45317300 45223110 45261215

11.2.3)               Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL414

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje znajdują się na terenie gminy Malanów. Wykaz miejscowości oraz działek na których zlokalizowane będą instalacje znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

11.2.4)    Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegają
cego na zaprojektowaniu, dostawie
i montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną
do produkcji energii elektrycznej
(dalej Instalacje). Montaż oraz wykonanie Instalacji będzie polegał na wykonaniu robót budowlanych zgodnie

20/09/2019  S182                               - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                             2 / 11

https://ted.europa.eu/                               Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED


 

Dz.U./S S182

20/09/2019                                        - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                             3 / 11

442554-2019-PL

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia

obejmuje: wykonanie projektów Instalacji dla każdego obiektu, na którym Instalacje będą montowane, z

uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ i przepisów prawa budowlanego; dostawę

urządzeń i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia; wykonanie robót

budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania Instalacji i ich prawidłowego funkcjonowania; uruchomienie

gotowych Instalacji, ich przetestowanie oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (braku sprzeciwu wobec

przystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane.

Część I: obejmuje 269 lokalizacji dla wykonania Instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkach

mieszkalnych.

Wymagania techniczne zostały zawarte w dokumentach:

   opis techniczny sprzętu wspólny dla części 1 i 2 (załącznik nr 1.1A do OPZ SIWZ),

   opis techniczny instalacji fotowoltaicznej dla danej lokalizacji. Dokumenty dla każdej lokalizacji stanowią:

Dla części 1 załącznik 1.2.A do OPZ SIWZ o nazwie: Zbiór opisów technicznych instalacji fotowoltaicznej,

budynki mieszkalne.

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia oraz ceny

jednostkowe za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej lokalizacji dla każdej z części osobno. Cena

łączna powinna zostać wyliczona zgodnie z formularzem oferty jako suma cen za wykonanie przedmiotu

zamówienia dla każdej z lokalizacji podanej w ofercie.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części przedmiotu zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom poprzez określenie jej rodzaju i zakresu oraz podania firm tych

podwykonawców (jeśli nazwy podwykonawców są znane).

11.2.5)       Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20 %

Kryterium jakości - Nazwa: Liczba zespołów monterów skierowanych do wykonania zamówienia / Waga: 10 %

Kryterium jakości - Nazwa: Projektanci / Waga: 10 %

Cena - Waga: 60 %

11.2.6)               Szacunkowa wartość

11.2.7)               Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 30/04/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

11.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych

11.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców

Gminy Malanów dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego.

11.2.14)    Informacje dodatkowe

20/09/2019  S182                               - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                             3 / 11

https://ted.europa.eu/                               Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED


 

Dz.U./S S182

20/09/2019                                                      - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                         4 / 11

442554-2019-PL

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla części I: 45 000 PLN.

Warunki wniesienia wadium zostało szczegółowo opisane w pkt X SIWZ.

II.2)   Opis

11.2.1)    Nazwa: Część II: obejmuje 44 lokalizacji dla wykonania Instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkach innych niż mieszkalne. Część nr: 2

11.2.2)               Dodatkowy kod lub kody CPV 09332000 45311200 09300000 09330000 45311000 45315100 45315300 45315600 45317300 45223110 45261215

11.2.3)               Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL414

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje znajdują się na terenie gminy Malanów. Wykaz miejscowości oraz działek na których zlokalizowane będą Instalacje znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

11.2.4)    Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegają
cego na zaprojektowaniu, dostawie
i montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię s
łoneczną
do produkcji energii elektrycznej
(dalej Instalacje). Montaż oraz wykonanie Instalacji będzie polegał na wykonaniu robó
t budowlanych zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamó
wienia
obejmuje: wykonanie projektów Instalacji dla każdego obiektu, na którym Instalacje będą
montowane, z
uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ i przepisów prawa budowlanego; dostaw
ę
urządzeń i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia; wykonanie robó
t
budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania Instalacji i ich prawid
ł
owego funkcjonowania; uruchomienie
gotowych Instalacji, ich przetestowanie oraz uzyskanie pozwole
ń na uż
ytkowanie (braku sprzeciwu wobec
przystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane.

Część II: obejmuje 44 lokalizacji dla wykonania Instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkach innych niż mieszkalne. Wymagania techniczne zostały zawarte w dokumentach:

   opis techniczny sprzętu wspólny dla części 1 i 2 (załącznik nr 1.1A do OPZ SIWZ),

  opis techniczny instalacji fotowoltaicznej dla danej lokalizacji. Dokumenty dla każdej lokalizacji stanowią:

Dla części 2 załącznik 1.2.B do OPZ SIWZ o nazwie: Zbiór opisów technicznych instalacji fotowoltaicznej, budynki gospodarcze i inne.

20/09/2019  S182                                    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                         4 / 11

https://ted.europa.eu/                                         Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED


 

Dz.U./S S182

20/09/2019                                      - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                               5 / 11

442554-2019-PL

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej lokalizacji dla każdej z części osobno. Cena łączna powinna zostać wyliczona zgodnie z formularzem oferty jako suma cen za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej z lokalizacji podanej w ofercie.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom poprzez określenie jej rodzaju i zakresu oraz podania firm tych podwykonawców (jeśli nazwy podwykonawców są znane).

11.2.5)       Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20 % Kryterium jakości - Nazwa: Projektanci / Waga: 20 % Cena - Waga: 60 %

11.2.6)               Szacunkowa wartość

11.2.7)               Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 30/04/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

11.2.12)      Informacje na temat katalogów elektronicznych

11.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców

Gminy Malanów dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego.

11.2.14)    Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla części II: 8 800 PLN.

Warunki wniesienia wadium zostało szczegółowo opisane w pkt X SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)   Warunki udziału

III.1.1)  Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 Pzp oraz

art. 24 ust 5 pkt 1,2, 4, 8 Pzp.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):

jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego

załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczący:

20/09/2019  S182                           - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                               5 / 11

https://ted.europa.eu/                          Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED


 

Dz.U./S S182

20/09/2019                                                      - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                         6 / 11

442554-2019-PL

  Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,

  podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Na wezwanie wobec procedury z art. 24aa Pzp Wykonawca złoży dokumenty z pkt 7 SIWZ:

  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

  zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

  informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

  oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

  oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

  oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Pozostałe informacje (w tym dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców i osób mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zostały zawarte w pkt VII SIWZ.

III.1.2)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części I: wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000

PLN.

Dla części II: wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 200 000

PLN.

20/09/2019  S182                                    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                         6 / 11

https://ted.europa.eu/                                         Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED


 

Dz.U./S S182

20/09/2019                                                      - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                         7 / 11

442554-2019-PL

W przypadku składania oferty na obie części wymagane jest wykazanie dysponowania środkami lub zdolnością

kredytową na sumę kwot określonych dla każdej części.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokumenty

dołączane do oferty):

jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego

załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczący:

Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich)

w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji ?

(alfa).

Na wezwanie wobec procedury z art. 24aa Pzp Wykonawca złoży dokumenty z pkt VII SIWZ:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu na zdolnościach finansowych, którego

Wykonawca polega, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)  Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dla części nr I wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawy wraz z montażem min. 100 instalacji fotowoltaicznych;

dla części nr II - wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawy wraz z montażem min. 10 instalacji fotowoltaicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, może wskazać te same instalacje na potwierdzenie spełnienia warunku dla obu części.

Zdolności technicznej i zawodowej w zakresie skierowania do wykonania zamówienia osób o odpowiednich kwalifikacjach:

Kierownikiem projektu, posiadającym doświadczenie w kierowaniu realizacją umów obejmujących dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznych obejmującymi dla części 1 co najmniej łącznie 100 instalacji; dla części 2 co najmniej łącznie 20 instalacji.

W przypadku składania oferty na 2 części możliwe jest przedstawienie 1 osoby do pełnienia funkcji w obu częściach.

Co najmniej 1 zespołem złożonym z 2 monterów paneli fotowoltaicznych (oddzielnie dla każdej części zamówienia), z których każdy posiada minimum 1 rok doświadczenia w montażu instalacji fotowoltaicznych; W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania dla każdej części zespołem innych osób. Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowaną do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

20/09/2019  S182                                    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                         7 / 11

https://ted.europa.eu/                                         Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED


 

Dz.U./S S182

20/09/2019                                                      - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                         8 / 11

442554-2019-PL

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z

dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokumenty

dołączane do oferty):

jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego

załącznik nr 3 do siwz, dotyczący:

Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich)

w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: część IV tylko w zakresie oświadczenia w sekcji ?

(alfa).

Na wezwanie wobec procedury z art. 24aa Pzp Wykonawca złoży dokumenty z pkt VII SIWZ:

   wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających warunkowi określonemu w pkt V.1.2. SIWZ z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,

   wykaz osób skierowanych do wykonywania odpowiadających warunkowi określonemu w pkt V.1.3 SIWZ, zamówienia z podaniem ich imienia i nazwiska, funkcji, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i podstawy dysponowania.

III.1.5)  Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)   Warunki dotyczące zamówienia

111.2.2)   Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunki umowy zostały określone w załączniku nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.

Wykonawca, w zakresie każdej z części, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej dla danej części podanej w ofercie przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. Zabezpieczenie może być wniesione w 1 lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Warunki wniesienia zabezpieczenia zostało szczegółowo opisane w pkt XVIII SIWZ.

111.2.3)        Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracownikó
w wyznaczonych do wykonania
zam
ówienia

Sekcja IV: Procedura IV.1)   Opis

IV.1.1)  Rodzaj procedury Procedura otwarta

20/09/2019  S182                                    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                         8 / 11

https://ted.europa.eu/                                         Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED


 

Dz.U./S S182

20/09/2019                                                      - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                         9 / 11

442554-2019-PL

IV.1.3)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)  Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)  Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)   Informacje administracyjne

IV.2.1)  Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 22/10/2019 Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)  Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)  Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)  Warunki otwarcia ofert Data: 22/10/2019 Czas lokalny: 11:00 Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Malanów, ul. Turecka 16, sala 17, POLSKA. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Marzena Kornacka, Wioletta Sypniewska, Anna Przygońska, Rafał Sypniewski, Łukasz Kurek, Krystian Cichy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)   Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)   Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)   Informacje dodatkowe:

Wykonawca musi najpóźniej w dniu zawarcia umowy posiadać polisę ubezpieczenia majątkowego od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z włączeniem rodzaju działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na minimalną kwotę ubezpieczenia równą wysokości ceny oferty brutto, za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe i utrzymywać jej ważność przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca przedłoży po wyborze, a przed podpisaniem umowy oryginały ww. polisy i pozostawi u Zamawiającego jej kopię poświadczona za zgodność z oryginałem. W przypadku nieprzedłożenia ww. polisy w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i będzie postępował zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Szczegółowy sposób oraz formę i postać, w której należy złożyć ofertę, oświadczenia i dokumenty opisano w pkt XII SIWZ. Oferta składa się z:

20/09/2019  S182                                    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                         9 / 11

https://ted.europa.eu/                                         Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED


 

Dz.U./S S182

20/09/2019                                                      - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                      10 / 11

442554-2019-PL

  formularza oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) zawierającego m.in.: cenę za daną część zamówienia podaną w sposób wymagany przez Zamawiającego,

  wypełnionego formularza JEDZ,

  dowodów na to, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, gdy polega na ich zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

  dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w ofercie. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,

  pełnomocnictw, o ile Wykonawca działa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa winny być udzielone i złożone w formie wymaganej dla czynności, do których umocowują. Oznacza to w szczególności obowiązek udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla złożenia oferty oraz poświadczania elektronicznych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,

  pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

  dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądz formie przewidzianej przez Ustawę,

  dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 oraz ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy).

Zamawiający informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w informacji dotyczącej ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w pkt XX SIWZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wraz z ofertą przedkłada dokumenty wskazane w pkt VI SIWZ. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawca przedkłada dla podmiotu udostępniającego potencjał dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia tj. wskazane w pkt VII.3-9 SIWZ.

VI.4)   Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587801 E-mail: uzp@uzp.gov.pl

20/09/2019  S182                                    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                      10 / 11

https://ted.europa.eu/                                         Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED


 

Dz.U./S S182

20/09/2019                                                      - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                      11 / 11

442554-2019-PL

Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.  W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2.  Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4.  Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.Urz. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587801 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.pl

VI.5)   Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16/09/2019

20/09/2019  S182                                    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                                      11 / 11

https://ted.europa.eu/                                         Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

TED