Malanów, 02 września 2019 roku

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2 i ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 2069 ze zm.)

 

WÓJT GMINY MALANÓW

 

informuje, że

przygotowywana jest dokumentacja projektowo – techniczna dla inwestycji:

 

,,Budowa ulicy Nowej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców”

 

Działka o numerze ewidencyjnym: 148/2, 136/1, 136/4, 135/1, 135/4, 143/1, 143/2, 142, 141, 140, 139, 114/2, 210, 207, 218, 234, 233, 1006, 1011, 987, 249, 250, 252, 251, 253, 236, 148/2 - obręb Malanów.  

 

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

Osoba do kontaktu:

Anna Połatyńska, tel. 63 288 30 83 wew. 43, grunty@malanow.pl

Jak stanowi art. 4 pkt 15 a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a.       urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego

b.      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogowego lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o jego udostępnienie, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału  innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Malanów – www.malanow.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej – uke@uke.gov.pl