Ogłoszenie nr 510171699-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Gmina Malanów: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malanów w roku szkolnym 2019/2020 w formie zakupu biletów miesięcznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557656-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Malanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54399900000000, ul. ul. Turecka  16, 62-709  Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malanów w roku szkolnym 2019/2020 w formie zakupu biletów miesięcznych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.3.2019.WS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malanów w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020, w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: a) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie na ul. Szkolnej 14 i na ul. Parkowej 29 w Malanowie b) Szkoła Podstawowa w Dziadowicach, Dziadowice 22 c) Szkoła Podstawowa w Miłaczewie, Miłaczew 34 d) Gminne Przedszkole w Malanowie z oddziałami zamiejscowymi w Miłaczewie i Dziadowicach, adresy lokalizacji w Malanowie: ul. Słoneczna 3 i ul. Parkowa 29. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: nr 7 „Linie komunikacyjne”, nr 8 ,,Liczba uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Malanów w roku szkolnym 2019/2020 - prognoza’’, nr 9 ,,Godziny odwozów’’. Usługi dowozu i odwozu będą świadczone wraz z zapewnieniem przez wykonawcę opiekunów. Wykonawca zapewnia taką ilość opiekunów, która zagwarantuje pełne bezpieczeństwo przewożonych uczniów, minimum jednego opiekuna na autobus. Opiekunowie muszą posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Do obowiązków opiekuna należeć będzie w szczególności : a) opiekun zobowiązany jest do noszenia kamizelki odblaskowej, b) opiekun pomaga uczniom wsiąść i wysiąść z pojazdu, c) opiekun odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie przewozu, a także w czasie wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu, d) podczas dowozów uczniów, po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada i wprowadza uczniów do autobusu, po czym wsiada do autobusu ostatni; w trakcie odwozów opiekun na każdym przystanku wysiada pierwszy z autobusu, wyprowadza uczniów z autobusu, nadzoruje wszelkie czynności związane z wsiadaniem i wysiadaniem uczniów zapewniając im maksymalne bezpieczeństwo, e) opiekun każdorazowo sprawdza liczbę uczniów przed wsiadaniem do autobusu oraz wewnątrz pojazdu. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, muszą być w pełni oznakowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami), muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Wykonawca zapewni dowóz i odwóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach dostosowując wielkość (tj. liczbę miejsc siedzących ) i ilość autobusów do liczby uczniów. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc siedzących podczas wykonywania przewozu oraz odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, wygody i punktualności dowozów. W przypadku awarii wyznaczonego do realizacji zadania pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Do przedmiotowego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 295). Po rozstrzygniętym przetargu wykonawca zobowiązany jest do przejechania tras podanych w załączniku nr 7 „Linie komunikacyjne” i ustalenia przebiegu tras kursów szkolnych oraz dokładnych godzin dowozów i odwozów na poszczególnych przystankach zgodnie z określonymi godzinami, które wskazują na rozpoczęcie i zakończenie zajęć lekcyjnych. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz a zwłaszcza odwóz uczniów po zajęciach lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Wykonawcą a dyrektorami poszczególnych szkół przed rozpoczęciem realizacji dowozów zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych w danej szkole. Rozkład jazdy sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać trzykrotny w ciągu roku szkolnego 2019/2020 przewóz uczniów z ul. Szkolnej 14 na ul. Parkową 29 w Malanowie oraz powrót z Parkowej na Szkolą 14 (odległość między SP Malanów, ul. Szkolna 14 a ul. Parkową 29 wynosi 1.400 m w jedną stronę). Jest to doraźny przewóz związany z organizacją uroczystości szkolnych. Rozkład jazdy autobusów sporządzony przez wykonawcę powinien być tak skonstruowany aby uczniów dowieźć na zajęcia do szkół nie wcześniej niż 30 minut przed ich rozpoczęciem i nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. Czas dojazdu ucznia z domu do szkoły i z powrotem nie może przekroczyć 60 min. w każdą ze stron. Po zakończonym lekcjach maksymalny czas oczekiwania ucznia na odwóz to 60 min. Ostatecznie ustalony w ten sposób rozkład jazdy Wykonawca umieszcza na przystankach. Przed ustaleniem rozkładu jazdy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) - aby Wykonawca w rozkładzie jazdy uwzględnił te daty. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U z 2018 r. poz. 917). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem wykonywania danych czynności, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby na umowę o pracę – o ile jest to niezbędne do ich zakończenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzenia listy obecności wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy, którą zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde jego żądanie. Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. W celu kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający może zażądać od pracowników Wykonawcy (lub podwykonawcy) oświadczenia dotyczącego formy zatrudnienia i czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę zleconych w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozliczenie usługi o której mowa w pkt. 6 następować będzie na podstawie sprzedanych przez Wykonawcę imiennych biletów miesięcznych, pozostającej bez wpływu na wartość ceny umownej wynikającej z oferty Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 250000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRANSPORT OSOBOWY Konrad Lisiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Feliksów 42,
Kod pocztowy: 62-709
Miejscowość: Malanów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 250000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 250000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 292800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest w trybie i na podstawie ustawy Pzp.