Ogłoszenie nr 510163063-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
Gmina Malanów: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 związane z realizacją operacji typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563104-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540125390-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Malanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54399900000000, ul. ul. Turecka  16, 62-709  Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.malanow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.5.2019.WS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z instalacją fotowoltaiczną Budowany obiekt wyposażony w instalację elektryczną, instalację wodociągową, instalację kanalizacyjną, instalację c.o , wentylację grawitacyjną i mechaniczną oraz instalację fotowoltaiki. Powierzchnia zabudowy – 151,31 m2, kubatura – 124,06 m3, powierzchnia użytkowa – 124,06 m2, wysokość max budynku 6,02 m w kalenicy. Budynek świetlicy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej o podłużnym układzie ścian konstrukcyjnych, zwieńczonych wieńcem żelbetowym, obwodowo zamkniętym. Posadowienie budynku na ławach fundamentowych. Dach drewniany, dwuspadowy o konstrukcji drewnianych wiązarów kratowych. Pokrycie dachu - blacho dachówka. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana energią elektryczną oraz kominkiem wolnostojącym. Budynek zasilany w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w pobliżu działki, do której wykonane zostanie przyłącze wodociągowe. Ścieki sanitarne odprowadzone do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 5 m3.W obiekcie należy wykonać system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie. We wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Wentylacja nawiewna do pomieszczeń w postaci nawiewników higrosterowanych zainstalowanych w profilu ramy okna oraz poprzez system „rozszczelniających” kwater okien otwieranych. W instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, projektuje się zastosowanie fabrycznie nowych modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy znamionowej 305Wp każdy. Łączna moc projektowana instalacji fotowoltaicznej 4,2kWp, ma ona na celu pokrycie części potrzeb energetycznych budynku. Energia elektryczna wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku, czyli na potrzeby oświetlenia oraz funkcjonowania urządzeń elektrycznych i technologicznych. Szczegółowe opracowania opisanych instalacji ujęto w projektach branżowych. Teren wokół świetlicy wiejskiej zostanie zagospodarowany rekreacyjne (2szt ławek z oparciem, miejsce na ognisko z ławkami, 1 szt karuzeli okrągłej, 1 szt huśtawki, 1 szt konik na sprężynie), poza obszarem utwardzonym kostką brukową należy obsiać trawą. 4 miejsca postojowe, w tym 1 dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz wjazd na działkę i dojście do budynku
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45330000-9, 45310000-3, 09331200-0, 09332000-5, 45261215-4, 45223810-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 559433.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "KAR-BUD" Kuszczyński Karol
Email wykonawcy: kkuszczynski3211@wp.pl
Adres pocztowy: ul.Wiatraki 10, Dobra
Kod pocztowy: 62-730
Miejscowość: Dobra
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 688102.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 688102.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 941458.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.