RI.271.5.2019.WS                                                                                   Malanów, dnia  26 lipca 2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Malanów na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm ) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny”

1.     Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr  2  złożoną przez:  

 

              Firma Budowlana „KAR-BUD” Kuszczyński Karol, ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra

           -  cena brutto         -     688 102,99 zł

           -  długość okresu gwarancji – 84 m-ce

         Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryteriów oceny ofert – cena – 60%, długość okresu gwarancji- 40% uzyskała największą ilość punktów (tj. 100,00) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Firmy

Kryterium

CENA

Kryterium

Długość  okresu gwarancji

Razem

1

M-DOM Emilia Świec

Żelazków 105/9

62-817 Żelazków

 

50,45

 

20,00

 

70,45

2

Firma Budowlana „KAR-BUD” Kuszczyński Karol

ul. Wiatraki 10

62-730 Dobra

60,00

40,00

100,00

3

P.P.H.U „MISZBUD” Jarosław Miszczak

Przybyłów 4

62-600 Koło

43,85

40,00

83,85

4

KAD Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 26-26A/11

62-800 Kalisz

 

50,60

40,00

90,60

 

 

 3. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów :nie dotyczy

 4.  Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

 5. Unieważnieniu postępowania : nie dotyczy