Ogłoszenie nr 510153505-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.
Gmina Malanów: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Malanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54399900000000, ul. ul. Turecka  16, 62-709  Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PGK.2211.1.2019.KC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Malanów przekazywanych za pośrednictwem Przekazującego Odpady, z którym Gmina podpisała stosowną umowę. Przewidywaną ilość odpadów przedstawia poniższa tabela. Lp Rodzaj odpadu Masa odpadów (Mg) 1 Niesegregowane odpady komunalne 118,60 2 Odpady wielkogabarytowe 31.26 3 Odpady ulegające biodegradacji 44,22 4 Papier i tektura 3,68 5 Inne frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) 35,00 6 Zmieszane odpady opakowaniowe 38,34 7 Opakowania ze szkła 26,78 8 ZSEE 4,49 9 Zużyte opony 4,92 10 Odpady budowlane 11,46 SUMA 318,75 c) Zagospodarowanie obejmuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym odpady powstające po segregowaniu, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady rozbiórkowe i budowlane, bioodpady, w tym odpady zielone, popioły i żużle z palenisk domowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 83000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl.Św. Józefa 5, Kalisz
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 89640
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89640
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89640
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uchwalą Nr XXXI/810/I7 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 7 dnia 29 maja 2017 r. uchwalono Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na latu 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym. Uchwała Nr XXXV811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 201 7 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym w załączniku nr 1 określa regiony gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego. Zgodnie z tym załącznikiem Gmina Malanów została przyporządkowana do Regionu X. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do wyżej wymienionej uchwały Regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie X prowadzi ZUOK „ORLI STAW" Orli Staw 2 gin. Malanów. W związku z poważnym usługa objęta niniejszym postępowaniem może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę. Powyższe obiektywne okoliczności potwierdzają spełnienie przesłanki wynikającej z art. 67 ust. I pkt I lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2018 r., poz. 1986), zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów.