Wójt Gminy Malanów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Punktu Obsługi Klienta i Inwestora w Urzędzie Gminy w Malanowie

1.        Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

2.        Wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. Punktu Obsługi Klienta i Inwestora.

3.        Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)    niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   wykształcenie średnie,

e)    nieposzlakowana opinia,

f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

4.    Wymagania dodatkowe:

a)      wykształcenie wyższe, o kierunku Administracja, Zarządzanie lub pokrewne kierunki.

b)      znajomość przepisów prawa związanych z problematyką zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

-        ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

-        ustawy o samorządzie gminnym,

-        ustawy o pracownikach samorządowych,

-        ustawy prawo zamówień publicznych,

-        ustawy kodeks cywilny,

-        rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

-        rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych,

c)      znajomość obsługi komputera, a w tym pakietu MS Office,  systemu PROTON, systemu e–nadawca, Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), systemu     e-PUAP,

d)     umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

e)      odpowiedzialność, opanowanie i umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem,

f)       wysoka kultura osobista,

g)      mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 5.    Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1)        Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta i Inwestora, a w szczególności:

a)      udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy interesantom zgłaszającym się do Urzędu oraz udostępnianie wzorów wniosków i formularzy niezbędnych do załatwienia danej sprawy;

b)      udzielanie wstępnej informacji o rodzaju wsparcia i zakresie pomocy udzielanej inwestorom ze wskazaniem osoby, która podejmie opiekę nad zgłaszającym się inwestorem;

c)      obsługa centrali telefonicznej, łączenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie faksów;

d)     obsługa eksploatacyjna, zgłoszenia napraw i przeglądów kserokopiarki;

e)      przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy;

f)       przekazywanie zadekretowanej korespondencji kierownikom poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych;

g)      prowadzenie pocztowej książki nadawczej oraz przekazywanie korespondencji na pocztę;

h)      prowadzenie sprawozdawczości oraz przygotowywanie informacji związanych z zajmowanym stanowiskiem.

2)      Prowadzenie remontów, napraw i konserwacji oraz administrowanie budynkami, urządzeniami i wyposażeniem Urzędu.

3)      Zaopatrywanie urzędu w niezbędne urządzenia i sprzęt, będące wyposażeniem urzędu oraz w materiały biurowe i kancelaryjne, urządzenia teleinformatyczne  i telekomunikacyjne, nadzór nad ich wykorzystywaniem. 

4)      Prowadzenie zaangażowania środków budżetowych w zakresie określonym przez przełożonego, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i planem finansowym.

5)      Planowanie wysokości wydatków przyszłego roku budżetowego w zakresie obejmującym prowadzone zaangażowanie.

6)      Dbałość o racjonalne wykorzystanie zaplanowanych środków.

7)      Sporządzanie informacji półrocznej i sprawozdań rocznych w zakresie wykonania planu finansowego.

8)      Prowadzenie sprawozdawczości związanej z zajmowanym stanowiskiem.

9)      Sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń związanych ze stanowiskiem pracy.

10)  Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)  Wykonywanie czynności związanych z obroną cywilną w zakresie pełnionych obowiązków funkcyjnych oraz innych zadań na rzecz obrony cywilnej zgodnie z poleceniem Szefa Obrony Cywilnej.

12)  Wykonywanie czynności związanych z obronnością i zarządzaniem kryzysowymw zakresie pełnionych obowiązków funkcyjnych oraz innych zadań na rzecz obronności i zarządzania kryzysowego zgodnie z poleceniem Wójta Gminy Malanów.

13)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta odpowiadających rodzajowi pracy określonemu w umowie o pracę.

6.    Warunki zatrudnienia i pracy:

1)      podstawa nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa o pracę na czas określony,
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2)      wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo).

7.    Wymagane dokumenty:

a)            życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)            oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

c)            kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

d)            kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

e)            oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

f)             oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)            oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)            kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

i)              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zamieszczonego w dokumentach aplikacyjnych wraz z klauzulą informacyjną, zawartych w dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

                W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

                Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko ds. Punktu Obsługi Klienta i Inwestora” w terminie do dnia 30.07.2019 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Klienta i Inwestora pod adres:

Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

– Punkt Obsługi Klienta i Inwestora, pok. nr 2

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Malanowie po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

10. Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap – dnia 01.08.2019 roku

– otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap–dnia 02.08.2019 roku

-     przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu.

            Godziny przeprowadzenia czynności w ramach II etapu, zostaną podane kandydatom indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malanow.pl) oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Gminy w Malanowie ul. Turecka 16.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku innej osoby spośród pięciu najlepszych kandydatów. W związku z powyższym, dopiero po tym terminie, tj. po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych kandydatów, dokumenty aplikacyjne zostaną pozostałym kandydatom odesłane.