Malanów, dnia: 12.07.2019r.,

RI.12.2019.AP                                 

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi
w Feliksowie etap II”

 

Zamówienie nr 1: Przebudowa drogi w Feliksowie etap II” – nadzór inwestorski

Lokalizacja projektowanej drogi:

- Działki o numerach ewidencyjnych: 294, 248 – obręb Feliksów,

 

Zakres prac: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Parametry wyjściowe:

Długość: ok. 990m

Szerokość jezdni: 4m,

Pobocza: 2x0,75 m

 

Warunki udziału:

Termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą: 60 dni.

Termin płatności: 21 dni.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena – 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście bądź dostarczyć pocztą/kurierem do pokoju nr 2 (Punkt Obsługi Klienta) w Urzędzie Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, w terminie do dnia 19.07.2019r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Oferta na nadzór inwestorski – Przebudowa drogi w Feliksowie etap II”.

Decyduje data i godzina wpływu oferty.