Malanów, dnia: 12-07-2019

 

RI.041.1.1.2019.WS

ZAPYTANIE

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla branż: budowlana, sanitarna, elektryczna w ramach inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny” (numer ewidencyjny 172/1)  zgodnie z załącznikami:

Załącznik nr 1- projekt budowlany wraz z przedmiarem

Załącznik nr 2- projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych wraz z przedmiarem

Załącznik nr 3- projekt budowlany instalacji sanitarnych wraz z przedmiarem

Załącznik nr 4- projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej wraz z przedmiarem

Do zadań inspektora nadzoru będzie należało:

a)       reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)      sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c)       sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych,

d)      potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

e)       przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu,

f)       podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do prawidłowej realizacji umowy.

Złożona oferta powinna zawierać (załącznik nr 5- formularz oferty):

- nazwę i adres oferenta,

- wartość oferty (netto i brutto)

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia
i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty bądź kuriera, w szczelnie zamkniętej kopercie. 

Otworzona zostanie w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru: do 15.03.2020 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2019 r. godz. 10:00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena – 100%

 

Płatność za wykonanie usługi  zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku w terminie 21 dni od dnia wpływu poprawnie wystawionej faktury lub rachunku do Punktu Obsługi Klienta  i Inwestora Urzędu Gminy w Malanowie.

Oferta jest ważna przez 60 dni od daty wpływu oferty.

 

Załączniki:

1. Załącznik  nr 1- projekt budowlany wraz z przedmiarem

2. Załącznik nr 2- projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych wraz z przedmiarem

3. Załącznik nr 3- projekt budowlany instalacji sanitarnych wraz z przedmiarem

4. Załącznik nr 4- projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej wraz z przedmiarem

5. Załącznik nr 5- formularz oferty