RI.271.5.2019.WS                                                              Malanów, dnia  10 lipca 2019r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert 

dotyczy :  „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny”

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj.:

1.  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  611 084,84 zł brutto.

2.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty :

          

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres udzielonej gwarancji

1

M-DOM Emilia Świec

Żelazków 105/9

62-817 Żelazków

818 416,53 zł

brutto

60 miesięcy

2

Firma Budowlana „KAR-BUD”

Kuszczyński Karol

ul. Wiatraki 10

62-730 Dobra

688 102,99 zł

brutto

84 miesięcy

3

P.P.H.U „MISZBUD” Jarosław Miszczak

Przybyłów 4

62-600 Kalisz

941 458,15 zł

brutto

84 miesięcy

4

KAD Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 26-26A/11

62-800 Kalisz

815 925,00 zł

brutto

84 miesięcy

 

 

3.      Termin wykonania oraz warunki płatności zamówienia zostały wskazane w SIWZ i wzorze  umowy, są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj. termin wykonania  zamówienia    do 29 lutego 2020  r., dwie płatności:

a)      płatność częściowa - faktura złożona nie wcześniej niż w styczniu 2020 roku zgodnie  z harmonogramem rzeczowo-finansowym do 50% wartości zamówienia;

b)      płatność końcowa - faktura  płatna  po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

     w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres Zamawiającego.

 

4.   Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.