RI.271.5.2019.WS                                                      Malanów dn., 21 czerwca 2019 roku

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 póź. zm.)

zmieniam treść SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny.”

1.       Rozdział XI SIWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, pokój nr: 2 Punkt obsługi klienta nie później niż do dnia  10 lipca  2019 r.,   do  godz. 11:00.”

2.       Rozdział XI SIWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 10 lipca  2019 r., o godz. 11:30 sala obrad Urzędu Gminy.”