Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malanów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok