Ogłoszenie nr 557656-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.

Gmina Malanów: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Malanów w roku szkolnym 2019/2020 w formie zakupu biletów miesięcznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Malanów, krajowy numer identyfikacyjny 54399900000000, ul. ul. Turecka  16 , 62-709  Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.malanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej na adres wskazany poniżej:
Adres:
Gmina Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Malanów w roku szkolnym 2019/2020 w formie zakupu biletów miesięcznych
Numer referencyjny: RI.271.3.2019.WS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 6. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malanów w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020, w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: a) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie na ul. Szkolnej 14 i na ul. Parkowej 29 w Malanowie b) Szkoła Podstawowa w Dziadowicach, Dziadowice 22 c) Szkoła Podstawowa w Miłaczewie, Miłaczew 34 d) Gminne Przedszkole w Malanowie z oddziałami zamiejscowymi w Miłaczewie i Dziadowicach, adresy lokalizacji w Malanowie: ul. Słoneczna 3 i ul. Parkowa 29. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: nr 7 „Linie komunikacyjne”, nr 8 ,,Liczba uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Malanów w roku szkolnym 2019/2020 - prognoza’’, nr 9 ,,Godziny odwozów’’. 9. Usługi dowozu i odwozu będą świadczone wraz z zapewnieniem przez wykonawcę opiekunów. Wykonawca zapewnia taką ilość opiekunów, która zagwarantuje pełne bezpieczeństwo przewożonych uczniów, minimum jednego opiekuna na autobus. Opiekunowie muszą posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Do obowiązków opiekuna należeć będzie w szczególności : a) opiekun zobowiązany jest do noszenia kamizelki odblaskowej, b) opiekun pomaga uczniom wsiąść i wysiąść z pojazdu, c) opiekun odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie przewozu, a także w czasie wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu, d) podczas dowozów uczniów, po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada i wprowadza uczniów do autobusu, po czym wsiada do autobusu ostatni; w trakcie odwozów opiekun na każdym przystanku wysiada pierwszy z autobusu, wyprowadza uczniów z autobusu, nadzoruje wszelkie czynności związane z wsiadaniem i wysiadaniem uczniów zapewniając im maksymalne bezpieczeństwo, e) opiekun każdorazowo sprawdza liczbę uczniów przed wsiadaniem do autobusu oraz wewnątrz pojazdu. 10. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, muszą być w pełni oznakowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami), muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. 11. Wykonawca zapewni dowóz i odwóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach dostosowując wielkość (tj. liczbę miejsc siedzących ) i ilość autobusów do liczby uczniów. 12. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc siedzących podczas wykonywania przewozu oraz odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, wygody i punktualności dowozów. 13. W przypadku awarii wyznaczonego do realizacji zadania pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 14. Do przedmiotowego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 295). 15. Po rozstrzygniętym przetargu wykonawca zobowiązany jest do przejechania tras podanych w załączniku nr 7 „Linie komunikacyjne” i ustalenia przebiegu tras kursów szkolnych oraz dokładnych godzin dowozów i odwozów na poszczególnych przystankach zgodnie z określonymi godzinami, które wskazują na rozpoczęcie i zakończenie zajęć lekcyjnych. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz a zwłaszcza odwóz uczniów po zajęciach lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Wykonawcą a dyrektorami poszczególnych szkół przed rozpoczęciem realizacji dowozów zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych w danej szkole. Rozkład jazdy sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać trzykrotny w ciągu roku szkolnego 2019/2020 przewóz uczniów z ul. Szkolnej 14 na ul. Parkową 29 w Malanowie oraz powrót z Parkowej na Szkolą 14 (odległość między SP Malanów, ul. Szkolna 14 a ul. Parkową 29 wynosi 1.400 m w jedną stronę). Jest to doraźny przewóz związany z organizacją uroczystości szkolnych. 16. Rozkład jazdy autobusów sporządzony przez wykonawcę powinien być tak skonstruowany aby uczniów dowieźć na zajęcia do szkół nie wcześniej niż 30 minut przed ich rozpoczęciem i nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. Czas dojazdu ucznia z domu do szkoły i z powrotem nie może przekroczyć 60 min. w każdą ze stron. Po zakończonym lekcjach maksymalny czas oczekiwania ucznia na odwóz to 60 min. 17. Ostatecznie ustalony w ten sposób rozkład jazdy Wykonawca umieszcza na przystankach. Przed ustaleniem rozkładu jazdy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) - aby Wykonawca w rozkładzie jazdy uwzględnił te daty. 18. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U z 2018 r. poz. 917). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem wykonywania danych czynności, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby na umowę o pracę – o ile jest to niezbędne do ich zakończenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzenia listy obecności wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy, którą zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde jego żądanie. Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. W celu kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający może zażądać od pracowników Wykonawcy (lub podwykonawcy) oświadczenia dotyczącego formy zatrudnienia i czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę zleconych w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. 19. Rozliczenie usługi o której mowa w pkt. 6 następować będzie na podstawie sprzedanych przez Wykonawcę imiennych biletów miesięcznych, pozostającej bez wpływu na wartość ceny umownej wynikającej z oferty Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (udzieloną na czas wykonywania usługi oraz obowiązującą, co najmniej na terenie objętym zamówieniem) Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Zaświadczenia z ZUS bądź KRUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje należycie, co najmniej jedną główną usługę, polegającą na dowozie uczniów do szkół o wartości usługi nie mniejszej niż 80.000,00 zł, Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca w wykazie usług, umieści jedną główną usługę wraz z załączeniem dowodów dotyczących tej usługi, określających, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. Przez wykaz usług zamawiający rozumie wykaz głównych usług. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
33. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg zał. nr 2, należy przedłożyć: 1) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. 34. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg zał. nr 3 W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty; W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców. 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty; W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców. 5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy maja obowiązek złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców. 6) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 33.1 oraz 34.1-5.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony formularz oferty, pełnomocnictwo jeżeli dotyczy. Jeśli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 95,00
czas 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
60. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian istotnych postanowień umowy : a) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami prawa. b) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będących następstwem zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, c) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy ( np. urzędowa stawka podatku VAT ), d) rezygnacje z części usługi przez Zamawiającego, wprowadzenie usługi zamiennej, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, e) zmiany przedmiotu zamówienia związane i wynikające ze zmian : - planu organizacyjnego roku szkolnego poszczególnych placówek oświatowych, - planu i godzin zajęć lekcyjnych, - lokalizacji i ilości przystanków, - zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) liczby dowożonych uczniów, f) zmian w zakresie wprowadzenia prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji usługi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-17, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH