Ogłoszenie nr 510106377-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.
Gmina Malanów: Odbiór odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Malanów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529423-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Malanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54399900000000, ul. ul. Turecka  16, 62-709  Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Malanów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.1.2019.WS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Malanów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Malanowie (PSZOK), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malanów. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na następujące frakcje: 1) zmieszane odpady komunalne, 2) papier, 3) szkło, 4) metale i tworzywa sztuczne, 5) odpady ulegające biodegradacji, 6) popiół, 7) problemowe w ramach tzw. „objazdówki” 1 x w roku (w tym odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Malanowie (PSZOK) w pojemniki, kontenery i worki do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z zapisami rozdz. III ust 3. Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów. 1) wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zapisami rozdz. III ust 3, 2) pojemniki do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) zostaną zapewnione przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 3) pojemniki do gromadzenia popiołu z palenisk domowych zostaną zapewnione przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie na podstawie - szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Malanów muszą być kierowane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, mieszczącego się w miejscowości Orli Staw 2, 62-834 Ceków, który jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90510000-5, 90514000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 442800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Oczyszczania "GMI-TUR" Wiesław Baranowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 17
Kod pocztowy: 62-700
Miejscowość: Turek
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 442800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 442800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 442800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.