Uchwała Nr SO-0954/12/7/2011/Ko Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malanów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.