POSTANOWIENIE NR 100/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684)Komisarz Wyborczy w Koninie Ipostanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje sięobwodowe komisje wyborcze, w gminachna obszarze powiatu kolskiego,powiatu konińskiego,powiatu tureckiego,w mieście na prawach powiatu Koninie,w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 263 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji. 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 
Komisarz Wyborczy
w Koninie I

 

/-/ Michał Jankowski