Gmina Malanów: Udzielenie kredytu w wysokości 1.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531905-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Malanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54399900000000, ul. ul. Turecka  16, 62-709  Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie kredytu w wysokości 1.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.2.2019.WS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.„Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz na umowie kredytowej. Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777k.p.c Dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia stanowią integralną część umowy. 3. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu umowy i może być uruchamiany w transzach na pisemną dyspozycję Zamawiającego do dnia 31.12.2019 r. Ostateczny termin spłaty kredytu 10.12.2029. 4. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 5. Kredyt będzie spłacany w ratach kwartalnych płatnych do dnia 10 ostatniego miesiąca danego kwartału 6.Pierwsza spłata raty kapitałowej kredytu nastąpi po okresie karencji począwszy od 10.03.2020 roku. Raty spłaty kapitału będą zgodne z załączonym do formularza ofertowego planem spłaty kredytu. Raty będą płacone wraz z naliczonymi odsetkami. 7.Odsetki będą naliczone, od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty uruchomionego kredytu, na podstawie wskaźnika WIBOR 1M. Notowanie WIBORU 1M przyjmowane jest z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kwartał naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału. Zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych. 8.Bank powiadomi Zamawiającego , faksem bądź pocztą elektroniczną o wysokości naliczonych odsetek nie później niż na 7 dni roboczych przed datą płatności. 9.Oprocentowanie będzie liczone poprzez zsumowanie wartości wskaźnika WIBOR 1M i wartości podanej przez bank w ofercie przetargowej. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia (malejące raty oprocentowania). Odsetki będą doliczane do spłacanych rat kredytowych. 10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu lub całości kredytu bez poboru przez wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 11.Prowizja za udzielenie kredytu ma wynosić 0 % wysokości kredytu. 12. Uruchomienie kredytu do dyspozycji nastąpi w formie przelewu na koto bankowe kredytobiorcy nr 05 8557 0009 2002 0024 2211 0011. 13. Do celów rozliczeniowych przyjmuje się kalendarz rzeczywisty tj. rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz 365 dni w roku lub 366 w roku w którym luty liczy 29 dni. 14. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia innych kosztów związanych z obsługą kredytu oraz z wydawaniem opinii i zaświadczeń wystawianych na wniosek kredytobiorcy. 15. W okresie kredytowania dopuszcza się jednorazową możliwość odroczenia terminu spłaty rat kapitałowych na okres 12 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175013.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Turecka 16
Kod pocztowy: 62-709
Miejscowość: Malanów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 175013.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 175013.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175013.81
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.