Gmina Malanów Turecka 16,

 62-709 Malanów

 RI.271.2.2019.WS                                                             Malanów dnia: 16.04.2019 r.

                                               POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

   Udzielenie kredytu w wysokości 1.200.000,00 zł  na finansowanie  planowanego deficytu
    budżetowego oraz na spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, ul. Turecka 10, 62-709 Malanów

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta  w świetle przyjętych w SIWZ  kryteriów,                                            

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

 

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Punktacja w kryterium cena
( koszt obsługi kredytu)

Punktacja w kryterium realizacja wniosku o uruchomienie  transzy kredytu

RAZEM

1.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie

ul. Turecka 10

62-709 Malanów

60

40

100

W postępowaniu nie dopuszczono  do dynamicznego  systemu zakupów

W postępowaniu nie ustawiono  dynamicznego systemu zakupów

Postępowanie nie zostało unieważnione