Gmina Malanów Turecka 16,

 62-709 Malanów

 RI.271.1.2019.WS                                           Malanów dnia: 15.04.2019 r.

 

 

Powiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Odbiór odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Malanów

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA „GMI-TUR” Wiesław Baranowski

ul. Paderewskiego 17

62-700 Turek

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta  w świetle przyjętych w SIWZ  kryteriów,                                            

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

 

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Kryterium „Cena”

max. 60 pkt

Kryterium „Termin płatności”

max. 40 pkt

Łączna suma punktów

1.

Zakład Oczyszczania „GMI-TUR” Wiesław Baranowski

ul. Paderewskiego 17

62-700 Turek

60

40

100

W postępowaniu nie dopuszczono  do dynamicznego  systemu zakupów,

W postępowaniu nie ustawiono  dynamicznego systemu zakupów

Postępowanie nie zostało unieważnione