Gmina Malanów                                                                                                  Malanów, dnia: 09.04.2019r.

Turecka 16

62-709 Malanów

 

 

Znak sprawy: RI. 271.2.2019.WS

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 poz.1986 z poźn. zm. ) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn. Udzielenie kredytu w wysokości 1.200.000,00  na finansowanie  planowanego deficytu  budżetowego  oraz na spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów, odbyło się w dniu 09.04.2019  o godz. 10:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  174.000,00 zł

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, ul. Turecka 10, 62-709 Malanów

175 013,81

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

Nie dotyczy