Gmina Malanów                                                                                                  Malanów, dnia: 08.04.2019r.

Turecka 16

62-709 Malanów

 

Znak sprawy: RI. 271.1.2019.WS

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 poz. 1986 z poźn. zm. ) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Malanów”, odbyło się w dniu 08.04.2019 o godz. 10.00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250 000,00 zł

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

„GMI-TUR”

Wiesław Baranowski

ul. Paderewskiego 17

62-700 Turek

478 224,00

 od 01.07.2019r.

do 30.06.2020r.

Nie dotyczy

30 dni