Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie nr SKO-ZP-4160/225, 228/2018 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym polegającym na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze ewid. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki, woj. wielkopolskie o łącznej maksymalnej obsadzie w cyklu do 5 tygodnia 291060 (1164,24 DJP) i cyklu po 5 tygodniu 242550 szt. bojlerów (970,2DJP).