Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie ustalenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Malanów w prawo własności tych gruntów