Nieodpłatna pomoc prawna w Malanowie

 

        W każdy poniedziałek w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie przy ul. Szkolnej od godziny 11.00 do godziny 15.00 dyżurować będą udzielający nieodpłatnych porad prawnych radcy prawni lub adwokaci. 

    

        Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.

        Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

 

(Informacja za Kancelarią Prezydenta RP)

 

Informacje szczegółowe na stronie: https://www.powiat.turek.pl/page/nieodplatna-pomoc-prawna-174/

 

W załącznikach:

      1.   Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej (pdf).

2.      Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego.

3.      Karta Informacyjna o zakresie usługi i osobach, które mogą z niej korzystać i sposobie zapisu.

4.   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.