GOPS.ZP.221.1.2018.AM                                            Malanów, dnia  12 grudnia  2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Gmina Malanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm ) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Zagospodarowanie pomieszczeń kuchennych przy Szkole Podstawowej w Malanowie przy ul. Szkolnej  14 wraz z przygotowaniem i dostawą posiłków dla szkół  na terenie Gminy Malanów

 

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr  1  złożoną przez:  „CATERING MALANÓW” s.c Kamilla Gałężewska i Maria Lament Malanów ul. Szkolna 14.

    

 

 

      Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryteriów oceny ofert – cena – 60%, czas zgłoszenia (zapotrzebowania) liczby obiadów - 40% uzyskała największą ilość punktów (tj. 100,00) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

       

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa Firmy

Kryterium

CENA

Kryterium

czas zgłoszenia liczby obiadów

Razem

1

CATERING MALANÓW” s.c Kamilla Gałężewska, Maria Lament

Malanów ul. Szkolna 14

60

40

100

 

3. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów :nie dotyczy

4.  Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

5. Unieważnieniu postępowania : nie dotycz