GOPS.ZP.221.1.2018.AM                                            Malanów, dnia  11 grudnia  2018r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

dotyczy :  Zagospodarowanie pomieszczeń kuchennych przy Szkole Podstawowej    w  Malanowie przy ul. Szkolnej  14 wraz z przygotowaniem i dostawą posiłków dla szkół  na terenie Gminy Malanów”

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. :

 

1.  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  809 350,00       brutto.

 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty :

 

1. Firma „CATERING MALANÓW” s.c. Kamilla Gałężewska, Maria Lament

    Malanów ul. Szkolna 14

 a) cena brutto         -      636 037,92 

      b) czas zgłoszenia ( zapotrzebowanie) liczby obiadów :

 

        do godz. 8.30 tego samego dnia co  dzień dowozu do danej placówki – 40 pkt

 

 

 

3.  Termin wykonania oraz warunki płatności zamówienia zostały wskazane w SIWZ i wzorze  umowy, są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj. termin wykonania   zamówienia – od  28 stycznia 2019r do 31 grudnia 2020r., płatności miesięczne  w terminie 14 dni.

 

4.  Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.