Gmina Malanów: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie w ramach projektu pn. "Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619031-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Malanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54399900000, ul. ul. Turecka  16, 62709   Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie w ramach projektu pn. "Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.8.2018.DW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Malanów w ramach projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie”, w ramach zadania przewidziane są: (branża architektoniczno – budowlana): - ogrodzenie, utwardzenia, tereny zielone, roboty fundamentowe, roboty ziemne, zbiornik, płyta żelbetowa, kanał technologiczny, posadzki, roboty murarskie, malarskie, tynkarskie i okładzinowe, stolarka, docieplenie stropodachu, ocieplenie ścian, ocieplenie ścian w gruncie, (branża technologiczna): - ujęcie wody – studnia nr 1, ujęcie wody – studnia nr 2, przyłącze studni nr 1 do budynku filtrów,roboty ziemne, roboty montażowe, przyłącze studni nr 2 do budynku filtrów,roboty ziemne, roboty montażowe, studnia neutralizatora DN1200mm+ przyłącze kanalizacyjne z PCVDN160mm, roboty ziemne, roboty montażowe, przyłącze wody uzdatnionej - „Filtry – Zbiornik wody uzdatnionej”, roboty ziemne, roboty montażowe, przyłącze wody uzdatnionej –„ Zbiornik wody uzdatnionej – budynek filtrów”, roboty ziemne, roboty montażowe, rurociąg spustowo - przelewowy – „Zbiornik wody uzdatnionej”, roboty ziemne, roboty montażowe rurociąg wód popłuczyn – osadnik popłuczyn, roboty ziemne, roboty montażowe, przyłącze wody uzdatnionej do sieci, roboty ziemne, roboty montażowe, rurociąg tłoczny wód nadosadowych, roboty ziemne, roboty montażowe zbiornik popłuczyn – technologia, zbiorniki retencyjne wody 2XV=100 m3, hala filtrów – technologia, (branża elektryczna i AKPiA): - agregat prądotwórczy, linie kablowe zewnętrzne: rozdzielnica RG-TRAFO kpl., linie kablowe zewnętrzne: studnia głębinowa SG1-RTkpl., instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG1, linie kablowe zewnętrzne: studnia głębinowa SG-2-RT kpl, instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia głębinowa SG2, instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR1, instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR2, instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR2, linie kablowe zewnętrzne: zbiornik wód popłucznych - RT kpl, instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik wód popłucznych, instalacje pomiaru i sygnalizacji: komora pomiarowa KP, oświetlenie terenu, roboty elektryczne i AKPiA – budynek SUW, grzejniki elektryczne 1-4, budynek SUW – instalacja gniazd wtykowych, budynek SUW – instalacja oświetleniowa, instalacja alarmowa, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych , instalacje pomiaru i sygnalizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45252126-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45000000-7, 45300000-0, 45223500-1, 45262500-6, 45410000-4, 45431000-7, 45432100-5, 45442100-8, 45321000-3, 45320000-6, 45421000-4, 45233252-0, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6, 45350000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1711190.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "AUTOMATYK" Barbara Kondratowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zbiersk Cukrownia 68/2
Kod pocztowy: 62-830
Miejscowość: Zbiersk
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1711190.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1711190.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2255000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.