Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Malanowie

Wójt Gminy Malanów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Malanowie

 

1.        Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

2.        Wolne stanowisko urzędnicze : Stanowisko ds. zamówień publicznych.

3.        Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)    niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   wykształcenie wyższe,

e)    nieposzlakowana opinia,

f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

4.    Wymagania dodatkowe:

a)      wykształcenie wyższe związane z zakresem zadań realizowanych na stanowisku ds. zamówień publicznych;

b)      znajomość przepisów prawa związanych z problematyką zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności znajomość:

-        Ustawy o samorządzie gminnym,

-        Ustawy Prawo zamówień publicznych,

-        wybranych aktów wykonawczych do Ustawy Prawo zamówień publicznych (np. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych),

-        Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-        Ustawy prawo budowlane;

c)      dyspozycyjność;

d)     odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista.

 

5.    Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1.      Organizację i realizację postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.

2.      Nadzorowanie i koordynację prawidłowości przebiegu procedur zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.

3.      Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy.

4.      Pomoc pracownikom Urzędu Gminy w prowadzeniu zamówień publicznych w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzania w biuletynie zamówień publicznych ogłoszeń, obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

5.      Weryfikacja SIWZ pod względem prawidłowości stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, warunków udziału wykonawców w postępowaniu, niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

6.      Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania i przestrzegania terminów podania do publicznej wiadomości ogłoszeń w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

7.      Prowadzenie statystyki udzielonych zamówień publicznych w celu przygotowania stosownych sprawozdań, harmonogramów, planów.

8.      Pomoc w planowaniu i przygotowaniu do realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i remontowych.

9.      Pomoc w realizacji i rozliczeniu wybranych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w przez Urząd Gminy.

10.    Sporządzanie dokumentów oraz projektów uchwał i zarządzeń związanych ze stanowiskiem pracy.

 

6.    Warunki zatrudnienia i pracy:

1)      podstawa nawiązania stosunku pracy –pierwsza umowa o pracę na czas określony,
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2)      wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo).

 

7.    Wymagane dokumenty:

a)            życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)            wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c)            kserokopia dokumentu tożsamości,

d)           kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

e)            kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

f)             oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

g)            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)            oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)              kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

j)              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,zawartych w dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

k)            oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego w dokumentach aplikacyjnych, wraz z klauzulą informacyjną  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko ds. zamówień publicznych”
w terminie do dnia 15 października 2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Klienta i Interesanta) pod adres:

Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

– Punkt Obsługi Klienta i Inwestora, pok. nr 2

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Malanowie po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

11.    Nabór będzie przeprowadzony w trzech etapach we wskazanych terminach:

I etap – dnia 16 października 2018 roku

– otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap – dnia 18 października 2018 roku

w przypadku zakwalifikowania do II etapu więcej niż 5 kandydatów przeprowadzony zostanie test wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska ds. zamówień publicznych.

III etap - dnia 19 października 2018 roku

-     przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do III etapu.

W sytuacji, w której liczba kandydatów zakwalifikowanych do II etapu nie będzie większa niż 5, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 18 października 2018.   

 

            Godziny przeprowadzenia czynności w ramach II i III etapu, zostaną podane kandydatom indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.

            Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malanów.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Malanowie ul. Turecka 16.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku innej osoby spośród pięciu najlepszych kandydatów. W związku z powyższym, dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy można odbierać osobiście w terminie do 3 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji, gdyż po tym terminie, tj. po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych kandydatów, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte.

 

Załączniki

Zarządzenie nr 252Z2018 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna 1 (441.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna 2 (432.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (176kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewelina Gruszczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewelina Gruszczyńska
Data wprowadzenia:2018-10-03 12:58:51
Opublikował:Ewelina Gruszczyńska
Data publikacji:2018-10-03 13:00:35
Ostatnia zmiana:2018-10-03 13:00:38
Ilość wyświetleń:570
Gmina Malanów
ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij