Ogłoszenie nr 500218274-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.

Gmina Malanów: Budowa drogi gminnej Grąbków - Żdżenice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594508-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500188165-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Malanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54399900000, ul. ul. Turecka  16, 62709   Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.malanow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi gminnej Grąbków - Żdżenice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI. 271.6.2018.DW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót dla Budowy drogi gminnej Grąbków – Żdżenice obejmuje: - roboty pomiarowe, - wycinka drzew, - usunięcie ziemi urodzajnej – humusu - wykonanie nasypów pod poszerzenie korony drogi - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie przepustów pod koroną drogi i na włączeniach dróg gminnych - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5MPa, przy grubości w-wy 15 cm w obrębie nasypów – stabilizacja dostarczana z węzła betoniarskiego - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0–31,5 w-wa grubości 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0–31,5 w-wa grubości 8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr.4cm KR1 -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr.4cm KR1 - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr 10 cm na szerokości 2X0,75m - zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia DN 400 oraz DN 500mm pod projektowaną drogą - inwentaryzacja powykonawcza Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji projektowej, definiującej zamówienie do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty, lub wskazane pochodzenie , nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Jeżeli na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1929166.38
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Toruńska 200
Kod pocztowy: 62-600
Miejscowość: Koło
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1929166.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1929166.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1929166.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 319000,98

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.