Gmina Malanów                                                                                                                                     Malanów, dnia: 13.08.2018r.

Turecka 16

62-709 Malanów

 

 

Znak sprawy: RI. 271.6.2018.DW

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz.1579 z poźn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn.” Budowa drogi gminnej Żdżenice - Grąbków”, odbyło się w dniu 13.08.2018 o godz. 10.30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1. 520.000,00 zł

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A , 62-600 Koło, ul. Toruńska 200

2 .372. 874,65

  3 miesiące od dnia podpisania umowy

 60 miesięcy

Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ

                                                                                    

                                                                                 Inspektor  ds. zamówień publicznych

                                                                                       ( - ) Dorota Włodarczyk