Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów