Uchwała Nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malanów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok