Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Malanowie

Wójt Gminy Malanów

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Malanowie

 

 

1.        Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

2.        Wolne stanowisko urzędnicze : Stanowisko ds. gospodarki gruntami i drogownictwa.

3.        Wymagania niezbędne:

 

a)    obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

c)    niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

d)   wykształcenie wyższe,

 

e)    nieposzlakowana opinia,

 

f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

4.    Wymagania dodatkowe:

a)      wykształcenie wyższe związane z zakresem zadań realizowanych na stanowisku ds. gospodarki gruntami i drogownictwa;

 

b)      znajomość przepisów prawa związanych z problematyką zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

-        ustawy o samorządzie gminnym,

-        ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-        ustawy o gospodarce nieruchomościami,

-        ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

-        ustawy o drogach publicznych,

-        ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych,

c)      dyspozycyjność;

d)     odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista.

 

5.    Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1.          Tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków.

2.           Zarządzanie gruntami składającymi się na zasób nieruchomości Gminy Malanów.

3.          Przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych i dokonywanie w nich zmian.

4.          Prowadzenie procedury nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowania nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości

5.           Prowadzenie procedury rozgraniczeniowej i podziałowej nieruchomości.

6.           Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych

i remontowych, w szczególności dotyczących dróg.

7.          Przekazywanie do użytku zrealizowanych inwestycji.

8.            Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów.

9.          Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu.

 

6.    Warunki zatrudnienia i pracy:

1)      podstawa nawiązania stosunku pracy –pierwsza umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2)      wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo).

 

7.    Wymagane dokumenty:

a)            życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)            wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c)            kserokopia dokumentu tożsamości,

d)            kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

e)            kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

f)             oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

g)            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo,

h)            oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)              kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

j)              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 902 ze zm.).

 

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

                W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

                Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko ds. gospodarki gruntami i drogownictwa” w terminie do dnia 29.06.2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Interesanta) pod adres:

 

Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

– Punkt Obsługi Klienta i Inwestora, pok. nr 2

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Malanowie po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

10. Nabór będzie przeprowadzony w trzech etapach we wskazanych terminach:

I etap – dnia 2 lipca 2018 roku

– otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap – dnia 10 lipca 2018 roku

– w przypadku zakwalifikowania do II etapu więcej niż5 kandydatów przeprowadzony zostanie test wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska ds. gospodarki gruntami

i drogownictwa.

III etap - dnia 12 lipca 2018 roku

-     przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do III etapu.

 

            Godziny przeprowadzenia czynności w ramach II i III etapu, zostaną podane kandydatom indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.

 

                Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malanów.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Malanowie ul. Turecka 16.

 

 

Załączniki

Nabór na wolne stanowisko szczegóły (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie dla kandydata (175.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie kandydata_zgoda na przetwarzanie danych osobowych (445.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie kandydata_zgoda na przetwarzanie wizerunku (437.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewelina Gruszczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewelina Gruszczyńska
Data wprowadzenia:2018-06-18 12:37:14
Opublikował:Ewelina Gruszczyńska
Data publikacji:2018-06-18 12:38:51
Ostatnia zmiana:2018-06-18 12:39:03
Ilość wyświetleń:643
Gmina Malanów
ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij