Gmina Malanów Turecka 16,

 62-709 Malanów

 RI.271.2.2018.DW                                                                           Malanów dnia: 2018-06-14

                                               POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi w Targówce”

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta  w świetle przyjętych w SIWZ  kryteriów,                                            

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

 

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Punktacja w kryterium cena
( 60%)

Punktacja w kryterium  termin wykonania (40%)

RAZEM

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

 

60,00

40,00

100,00

W postępowaniu nie dopuszczono  do dynamicznego  systemu zakupów,

W postępowaniu nie ustawiono  dynamicznego systemu zakupów

Postępowanie nie zostało unieważnione                          

                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Malanów

 (-) Sławomir Prentczyński