Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informuję, iż :

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie z siedzibą  w Miłaczewie 45 A, 62-709 Malanów.

 

2. Inspektorem ochrony danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie jest Pani Ewa Galińska  e-mail: abi@osdidk.pl .

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z  Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz w celach:

 

a)  rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do placówki oraz identyfikacji uczestników ŚDS- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

 

 b) prawidłowego funkcjonowania placówki- prowadzenia ewidencji podopiecznych, ewidencji zajęć prowadzonych w ŚDS oraz przeprowadzania spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego pracowników

- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

 

c) realizacji zamówień publicznych- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych

 

d) prowadzenia książki kontroli- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej

 

e) prowadzenia rejestru dowodów finansowo-księgowych- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ;

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją celów wymienionych w punkcie 3,  a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

 

8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

11.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pan/Pani  zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości:

 - rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do placówki oraz identyfikacji uczestników ŚDS

 -prawidłowego funkcjonowania placówki- prowadzenia ewidencji podopiecznych, ewidencji zajęć prowadzonych w ŚDS oraz przeprowadzania spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego pracowników

- realizacji zamówień publicznych

- prowadzenia książki kontroli

- prowadzenia rejestru dowodów finansowo-księgowych

 

12.Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.