Gmina Malanów Turecka 16,

 62-709 Malanów

 RI.271.4.2018.DW                                                                          Malanów dnia: 2018-06-08

                                               POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

   Udzielenie kredytu w wysokości 1.700.000,00 zł  na finansowanie  planowanego deficytu  budżetowego oraz na spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, ul. Turecka 10, 62-709 Malanów

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta  w świetle przyjętych w SIWZ  kryteriów,                                             

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

 

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Punktacja w kryterium cena
( koszt obsługi kredytu)

Punktacja w kryterium realizacja wniosku o uruchomienie  transzy kredytu

RAZEM

1.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie oddział w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 3, 98 – 200 Sieradz

57,60

40,00

97,60

2.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, ul. Turecka 10, 62-709 Malanów

60,00

40,00

100,00

W postępowaniu nie dopuszczono  do dynamicznego  systemu zakupów,

W postępowaniu nie ustawiono  dynamicznego systemu zakupów

Postępowanie nie zostało unieważnione

                                                                                                   Wójt Gminy Malanów

                                                                                            (-) Sławomir Prentczyński