Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), Środowiskowy Dom Samopomocy  w Miłaczewie informuje, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy  z siedzibą  w Miłaczewie 45a , 62-709 Malanów.

2.Inspektorem ochrony danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie jest Pani Ewa Galińska  adres e-mail:abi@osdidk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z  Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)  w celach:

a) rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do placówki oraz identyfikacji uczestników ŚDS- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO  oraz Ustawa  z dnia 13 marca 2004 o pomocy społeznej, Ustawa dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego,
b) prawidłowego funkcjonowania placówki - prowadzenie ewodencji podopiecznych, ewidencji zajęć prowadzonych w ŚDS oraz prowadzenia spotkań zespołu wspierająco - aktywizującego pracowników - podstawa prawna : art 6 ust. 1 lit c RODO oraz ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
c rozpatrzenia skarg i wniosków - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
d)dokonywania rozliczeń finansowych; prowadzenia sprawozdawczości finansowej ;wypłaty świadczeń- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych
e)weryfikacji i rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO  oraz Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej
f)rozpatrzenia i realizacji ofert, zamówień publicznych- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją celów wymienionych w punkcie 3,  a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani  zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  brak możliwości:

- uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie
                                     
12.Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.