Gmina Malanów                                                                                                  Malanów , dnia: 06.06.2018r.

Turecka 16

62-709 Malanów

 

 

Znak sprawy: RI. 271.4.2018.DW

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz.1579 z poźn. zm. ) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn. Udzielenie kredytu w wysokości 1.700.000,00  na finansowanie  planowanego deficytu  budżetowego  oraz na spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów , odbyło się w dniu 06.06.2018  o godz. 10:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  241.000,00 zł

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Bank Polskiej Spółdzielczości  S.A w Warszawie Oddział w Sieradzu , ul. Jana Pawła II 3,98-200 Sieradz

232 440,20 zł

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Rejonowy Bank spółdzielczy w Malanowie, ul. Turecka 10, 62-709 Malanów

222 109,54

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

                                                                                              Dorota Włodarczyk

                                                                                      (-) insp. ds. zamówień publicznych