Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2017