Gmina Malanów                                                                                                  Malanów , dnia: 11.05.2018r.

Turecka 16

62-709 Malanów

 

 

Znak sprawy: RI. 271.2.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz.1579 z poźn. zm. ) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn. Przebudowa drogi w Targówce, odbyło się w dniu 11.05.2018  o godz. 10:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  133 184,86 zł

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych  S.A , ul. Toruńska 100, 62-600 Koło

265 639,66

14 dni

 Zgodnie z warunkami  podanymi w SIWZ

Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ

                                                                                             ( - )Dorota Włodarczyk

                                                                                          insp. ds. zamówień publicznych