1.Urząd Gminy i Miasta Tuliszków

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
tel. 63 279 17 61

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych w następujących godzinach:

poniedziałek  – w godzinach od 8:00 do 12:00
wtorek – w godzinach od 8:00 do 12:00
środa –  w godzinach od 11:00 do 15:00
czwartek – w godzinach od 8:00 do 12:00
piątek – w godzinach od 11:00 do 15:00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

2. Urząd Miejski w Dobrej

Plac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra
tel. 63 279 90 11

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów w następujących godzinach:

poniedziałek  – w godzinach od 8:30 do 12:30
wtorek – w godzinach od 11:00 do 15:00
środa –  w godzinach od 8:00 do 12:00
czwartek – w godzinach od 8:00 do 12:00
piątek – w godzinach od 8:00 do 12:00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

3.Powiatowy Urząd Pracy w Turku


ul. Komunalna 6
62 - 700 Turek
pok. 1b (parter)
tel.: 63 280 23 80

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ,,Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra, a nieodpłatna pomoc udzielana przez radców prawnych i adwokatów w następujących godzinach:

poniedziałek  – w godzinach od 8:00 do 12:00
wtorek – w godzinach od 8:00 do 12:30
środa –  w godzinach od 8:00 do 12:30
czwartek – w godzinach od 8:00 do 12:30
piątek – w godzinach od 8:00 do 12:30
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)


Koordynacją spraw związanych z funkcjonowaniem systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego zajmuje się:
Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Turku
tel.: 63 222 32 26
mail: organizacyjny@powiat.turek.pl


*Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zacznie funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W całym kraju od stycznia 2016 r. powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

1) młodzież do 26 roku życia,
2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,  
8) kobiety w ciąży.  

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w punktach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Darmowej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Darmowa pomoc prawna będzie udzielana w punktach, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. 

Pomoc prawna będzie polegała na:

1) udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
2) przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
3) pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
4) ?sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Edukacja prawna

Ustawa przewiduje także działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zgodnie z tekstem ustawy organy administracji publicznej realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa będą zobligowane do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. 

Zadania będące przedmiotem omawianej problematyki będą mogły być realizowane przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert. 

*na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Źródło: www.powiat.turek.pl