Zarządzenie Nr 208/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie regulaminu udzielania i umarzania przez Wójta Gminy Malanów pożyczek organizacjom pozarządowym mającym siedzibę i działającym na terenie Gminy Malanów na realizację zadań współfinansowanych ze środków US,EOG, śrdków krajowych i innych środków pomocowych