Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na 2018 rok – Gmina Malanów

 

L.p

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia  postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Budowa drogi  gminnej  Grąbków -Żdżenice

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

636.114,03

I kwartał

2.

Przebudowa drogi w Targówce

Roboty  budowlane

Przetarg nieograniczony

135.000,00

 I kwartał

3.

Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców gminy Malanów

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.378.881,24

II kwartał

4.

Kredyt bankowy  w  kwocie  1.700.000,00

Usługa

Przetarg nieograniczony

200.000,00

II kwartał

5.

Świadczenie  usługi w zakresie  dowozu i odwozu  uczniów do szkół  i przedszkoli  na terenie gminy Malanów  w formie zakupu biletów miesięcznych

Usługa

Przetarg nieograniczony

231.300,00

IV kwartał

6.

Świadczenie  usługi oświetlenia  ulic, placów i dróg publicznych  na terenie gminy Malanów

usługa

Zamówienie z wolnej ręki

400.000,00

IV kwartał

 Wójt Gminy Malanów

(-) Sławomir Prentczyński