Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Malanowie  informuje  rodziców  zainteresowanych  pomocą  w formie posiłku od m-ca stycznia do czerwca 2018 roku dla dzieci w szkołach i przedszkolu o konieczności złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w GOPS w Malanowie od miesiąca grudnia 2017r. w pokoju nr 10 w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Uwaga !!!

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 771,00zł netto na osobę w rodzinie.Natomiast w przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 1542,00zł netto na osobę w rodzinie na podstawie Uchwały Nr XXXVI/228/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 09.01.2014 r. rodzina ponosi odpłatność w wysokości 50% wartości posiłku.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów:

- zaświadczenie o zarobkach „netto” z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
- decyzję od świadczeń emerytalno - rentowych w przypadku pobierania świadczenia;
- nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego;
- decyzję o pobieranych świadczeniach rodzinnych i dodatkach ,zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie.
- inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny ( np. rachunki za leki, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie). 
                                                                                                                                                                                

Dyrektor GOPS
Alicja Maciejewska