Wójt Gminy Malanów

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Główny Księgowy/Kierownik Referatu Finansowego 

1.        Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

2.        Wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy/Kierownik Referatu Finansowego

3.        Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)    niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   ukończone studia wyższe,

e)    co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami stanowiska,

f)    nieposzlakowana opinia,

g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

h)   spełnienie jednego z poniższych warunków:

-        ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki
w księgowości, lub

-        wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub

-        posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

4.    Wymagania dodatkowe:

a)      biegła znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

-        ustawy o finansach publicznych,

-        ustawy o rachunkowości,

-        ustawy ordynacja podatkowa,

-        ustawy o samorządzie gminnym,

-        ustawy prawo zamówień publicznych,

-        ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

b)      znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz dyscypliny finansów publicznych,

c)      umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

d)     doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

e)      odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,

f)       skrupulatność,

g)      umiejętność analitycznego myślenia,

h)      odporność na stres,

i)        dyspozycyjność,

j)        terminowość,

k)      umiejętność kierowania zespołem ludzi.

5.    Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

Do zadań Kierownika Referatu Finansowego/Głównego Księgowego należy m.in. prowadzenie i nadzór nad prowadzonymi w Referacie sprawami z zakresu:

1)        przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta;

2)        zapewnienia obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu;

3)        uruchamiania środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;

4)        przygotowywania materiałów  niezbędnych   do  wykonania  obowiązków  z  zakresu sprawozdawczości finansowej i budżetowej;

5)        sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych, w tym sprawozdań jednostkowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu Urzędu Gminy;

6)        prowadzenia ewidencji mienia i rozliczania inwentaryzacji;

7)        prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Urzędu Gminy;

8)        amortyzacji i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

9)        prowadzenia spraw związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków oraz opłat, pozostających w zakresie właściwości Gminy;

10)    prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku VAT Gminy oraz sporządzania
i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK);

11)    prowadzenia spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

12)    opracowania analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu jednostki oraz wniosków wynikających z tych analiz;

13)    prowadzenia ewidencji zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie jednorazowo;

14)    bieżącej kontroli wewnętrzna w Urzędzie w zakresie zgodności wydatkowanych środków pieniężnych z planem finansowym, obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych;

15)     sporządzania sprawozdań rocznych dotyczących statystyki Gminy;

16)    przygotowywania i przedstawiania projektów uchwał Radzie Gminy oraz projektów zarządzeń Wójtowi Gminy dotyczących spraw prowadzonych przez Referat.

6.    Warunki zatrudnienia i pracy:

1)      podstawa nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa o pracę na czas określony,
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2)      wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo).

7.    Wymagane dokumenty:

a)            życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)            wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c)            kserokopia dokumentu tożsamości,

d)            kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

e)            kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu głównego księgowego,

f)             kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

g)            oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

h)            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo,

i)              oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)              kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

k)            oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy/Kierownik Referatu Finansowego”w terminie do dnia 20.11.2017 roku do godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Klienta i Inwestora) pod adres: 

Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

– Punkt Obsługi Klienta i Inwestora, pok. nr 2 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Malanowie po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

10. Nabór będzie przeprowadzony w następujących etapach we wskazanych terminach:

I etap – dnia 21.11.2017 roku

-        otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap – dnia 23.11.2017roku

-        w przypadku spełnienia warunków formalnych przez więcej niż 5 kandydatów przeprowadzony zostanie test wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska Głównego Księgowego/Kierownika Referatu Finansowego.

III etap – dnia 27.11.2017 roku

-        przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

W przypadku spełnienia warunków formalnych przez 5 i mniej kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z pominięciem testu wiedzy w terminie przewidzianym dla II etapu.  

Godziny przeprowadzenia czynności w ramach II i III etapu, zostaną podane kandydatom indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malanów.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Malanowie ul. Turecka 16.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Malanów jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.