Wójt Gminy Malanów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

1.        Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

2.        Wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

3.        Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie,

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)    niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   wykształcenie wyższe,

e)    nieposzlakowana opinia,

f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

4.    Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

-        ustawy o samorządzie gminnym,

-        ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-        ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

-        ustawy o ewidencji ludności,

-        ustawy o dowodach osobistych,

-        ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

b)      dyspozycyjność;

c)      odporność na stres, opanowanie i wysoka kultura osobista;

d)     odpowiedzialność;

e)      mile widziane wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji oraz uzyskany tytuł zawodowy magistra w/w zakresie, lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

f)       mile widziany staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub
w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej;

g)      mile widziana - znajomość pracy w Systemie Rejestrów Państwowych w aplikacji "Źródło".

 

5.    Przewidywany zakres zadań na stanowisku m.in. obejmuje:

       Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodami osobistymi,
a w szczególności:

1.      Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały  i czasowy oraz rejestracja tych danych  w systemie PESEL.

2.      Prowadzenie i aktualizacja Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców  na podstawie zmian pobieranych z Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

3.      Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania cudzoziemców.

4.      Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę.

5.      Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zameldowania
i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego.

6.      Współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego i innymi organami w zakresie aktualizacji danych i zapisów w systemie PESEL i rejestru dowodu osobistych.

7.        Prowadzenie dokumentacji  dowodów osobistych.

8.        Prowadzenie rejestracji przedpoborowych.

9.        Prowadzenie archiwum zakładowego.

10.    Prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców.

11.  Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych i zgromadzeń.

 

6.    Warunki zatrudnienia i pracy:

1)      podstawa nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa o pracę na czas określony,
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2)      w trakcie obowiązywania umowy o pracę pracodawca zobowiązuje pracownika
do podjęcia i ukończenia ze skutkiem pozytywnym studiów podyplomowych na kierunku Administracja,

3)      wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo).

 

7.    Wymagane dokumenty:

a)            życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)            wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c)            kserokopia dokumentu tożsamości,

d)           kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

e)            kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

f)             oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

g)            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo,

h)            oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)              kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

j)              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ewidencji ludności i dowodów osobistych” w terminie do dnia 31.10.2017 roku do godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Klienta i Inwestora) pod adres:

 

Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

– Punkt Obsługi Klienta i Inwestora, pok. nr 2

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Malanowie po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

 

10. Nabór będzie przeprowadzony w trzech etapach we wskazanych terminach:

I etap – dnia 02.11.2017 roku

– otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap – dnia 06.11.2017 roku

– w przypadku zakwalifikowania do II etapu więcej niż 5 kandydatów przeprowadzony zostanie test wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych.

III etap- dnia 08.11.2017 roku

-     przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do III etapu.

            Godziny przeprowadzenia czynności w ramach II i III etapu, zostaną podane kandydatom indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.

            Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malanów.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Malanowie ul. Turecka 16.