Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań  według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za  2008 rok