Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2008 rok