Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce /deficycie za 2008 rok